Październik 11, 2018

11 października 2018

Zarządzenie Nr 90/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 października 2018 roku

w sprawie ustalenia „Procedury wyrażania zgody na zatrudnienie w przedszkolach i szkołach osób niebędących nauczycielami” Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 6 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. zarządza się, co następuje: § 1. Ustala się „Procedurę wyrażania zgody na zatrudnienie […]

11 października 2018

Procedura wyrażania zgody na zatrudnienie osób niebędących nauczycielami

Załącznik do Zarządzenia Nr   90/2018 r. Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia  5  października 2018 r. I. Podstawa prawna 15 ust. 1-2, art. 32 ust. 9, art. 34 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.). II. Postanowienia wstępne Ilekroć w procedurze jest mowa bez […]

11 października 2018

Zarządzenie Nr 89/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 października 2018 roku

w sprawie ustalenia „Procedury wyrażania zgody na zatrudnienie w szkołach nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji” Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 6 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. zarządza się, co następuje: § 1. Ustala się „Procedurę wyrażania zgody na zatrudnienie […]

11 października 2018

Procedura wyrażania zgody na zatrudnienie w szkołach nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji

Załącznik do Zarządzenia Nr   89 /2018 r. Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 października 2018 r. I. Podstawa prawna 10 ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.). II. Postanowienia wstępne Ilekroć w procedurze jest mowa bez bliższego określenia o: szkole – […]

11 października 2018

Ubezpieczenie dziecka w szkole/placówce oświatowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy! W związku z napływającymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej sygnałami i wątpliwościami informujemy, że w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną[1] lub wypoczynek za granicą[2] (samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością […]

11 października 2018

“Bieg po zdrowie” – III edycja programu edukacyjnego

Program edukacyjny zainicjowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną, skierowany jest do uczniów klas IV szkół podstawowych. Swoim zasięgiem obejmie około 35% szkół w naszym województwie. Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i używania e-papierosów. Autorami programu są eksperci w dziedzinie psychologii z Uniwersytetu Warszawskiego. Więcej informacji […]