Lipiec 2019

30 lipca 2019

Zmiany w przyznawaniu akredytacji kształceniu ustawicznemu prowadzonemu w formie pozaszkolnej

Zmiany w przyznawaniu akredytacji od dnia 1 września 2019 r. Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245) wprowadza zmiany w zakresie przyznawania akredytacji placówkom prowadzącym kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 r. […]

30 lipca 2019

Konkurs Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Pracodawca Jutra”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła V edycję konkursu dla pracodawców „Pracodawca Jutra”. Konkurs ma na celu wyróżnienie przedsiębiorców, którzy przyczyniają się do poprawy oferty edukacyjnej i podnoszą kwalifikację pracowników poprzez zaangażowanie się we współpracę z instytucjami edukacyjnymi. Więcej informacji na stronie https://www.parp.gov.pl/component/site/site/pracodawca-jutra Termin składania zgłoszeń upływa 19 sierpnia br.

26 lipca 2019

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

W dniu 19 lipca 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1356 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Rozporządzenie weszło w życie 20 lipca 2019 r.

25 lipca 2019

Konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA)

Szanowni Państwo! Informujemy, że Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje co roku konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). Tegorocznym tematem konkursu jest „Ograniczanie i zapobieganie przestępczości narkotykowej oraz niwelowanie szkód spowodowanych nadużywaniem środków psychoaktywnych wśród młodych ludzi”. Projekty opisane na formularzu zgłoszeniowym należy przesyłać do Departamentu Komunikacji Społecznej MSWiA do dnia 31 […]

24 lipca 2019

Wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy przeprowadzających bezpłatnie badania lekarskie z zakresu medycyny pracy uczniów, studentów, słuchaczy kursów kwalifikacyjnych oraz doktorantów w 2019r. (II- IV kwartał)

Wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy uprawnionych do przeprowadzania bezpłatnych badań lekarskich w rekrutacji na rok szkolny 2019-2020. Prosimy o zapoznanie się z informacją uzyskaną z Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w sprawie wykazu podstawowych jednostek służby medycyny pracy przeprowadzających bezpłatnie badania lekarskie z zakresu medycyny pracy uczniów, studentów, słuchaczy kursów kwalifikacyjnych oraz uczestników studiów […]

23 lipca 2019

Zarządzenie nr 64/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 lipca 2019 r.

w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia odwołania Pani Doroty Ksok-Borowskiej od oceny pracy dokonanej przez dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Na podstawie art. 6a ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji […]

19 lipca 2019

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku w 2018 roku

  1. Jednostka kontrolująca Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Temat kontroli Kontrola problemowa stanu przygotowań obronnych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Data przeprowadzenia 27 lutego 2018 r. Ocena sformułowana w wyniku kontroli Protokół pokontrolny jest dokumentem zastrzeżonym Zalecenia pokontrolne – Sposób wykonania zaleceń – 2. Jednostka kontrolująca Zakład Ubezpieczeń Społecznych Temat kontroli prawidłowość i rzetelność […]

15 lipca 2019

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

11 lipca 2019 r. została ogłoszona: Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. poz. 1287). Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r., z wyjątkiem: art. 5 oraz art. 7 pkt 8, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu […]

11 lipca 2019

Wakacje z Matzoo 2019

Projekt “Wakacje z Matzoo 2019” powstał z inicjatywy Fundacji Rozwoju Edukacji Matematycznej, a dofinansowała go Fundacja mBanku. Poprzez projekt organizatorzy zapraszają dzieci do podjęcia wyzwania rozwiązywania w trakcie wakacji jednego zadania matematycznego dziennie. Począwszy od 1 lipca na uczestnika projektu czekać będą 62 zadania do rozwiązania w serwisie internetowym Matematyczne Zoo, o stopniu trudności odpowiednim do […]