28 maja, 2020

28 maja 2020

Rządowy program “Posiłek w szkole i w domu” moduł 3 – wykaz organów prowadzących wraz z wysokością udzielonego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół objętych wsparciem finansowym w roku 2020

Zespół powołany w dn. 13 maja 2019 r. przez Podlaskiego Kuratora Oświaty Zarządzeniem Nr 49/2019 dokonał oceny wniosków organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach Modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2019–2023. W ramach Modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w […]

28 maja 2020

Zarządzenie Nr 44/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Uzgodnieniowego do spraw podziału środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1352 z póżn. zm.) zarządza się co następuje: § 1 W Zarządzeniu Nr 3/2011 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 05 stycznia 2011r. w sprawie powołania Zespołu […]