Kategoria: Zarządzenia

Zarządzenie NR 122/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 grudnia 2018 roku

w sprawie zmiany składu wojewódzkich komisji konkursów przedmiotowych w dotychczasowych gimnazjach w roku szkolnym 2018/2019 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.) wprowadzam następujące zmiany w […]

Zarządzenie Nr 119/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia dokumentu „Procedura określająca zasady udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro”.

ZARZĄDZENIE NR 119/2018 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia dokumentu  „Procedura określająca zasady udzielania zamówień publicznych, których  wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro”. Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 61/2017 […]

Zarządzenie Nr 120/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. Podlaskiego Kuratora Oświaty zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim oraz wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców

ZARZĄDZENIE NR 120/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. Podlaskiego Kuratora Oświaty zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim oraz wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 lit. a i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta […]

ZARZĄDZENIE Nr 112/2018 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji inwentaryzacyjnej”

ZARZĄDZENIE Nr 112/2018 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z  dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji inwentaryzacyjnej” Na podstawie art. 4, art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1. Wprowadza się „Instrukcję inwentaryzacyjną”, stanowiącą załącznik […]

Zarządzenie Nr 117/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 grudnia 2018 roku

w sprawie organizacji etapu rejonowego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego oraz  etapu międzyszkolnego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego….” w roku szkolnym 2018/2019. Na podstawie: § 3 ust. 2 oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. […]

Zarządzenie NR 118/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 grudnia 2018 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia tabeli płacowej dla stanowisk pracy w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie §  25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r.  zarządza się, co następuje: § 1. Załączniki Nr 2 […]

Zarządzenie Nr 111 /2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 3 grudnia 2018 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie wdrożenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 ) zarządza się, co następuje: § 1 […]

Zarządzenie Nr 110/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 3 grudnia 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegaturach w Łomży i Suwałkach Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości(t. j.  Dz .U.  z 2018, poz. 395 z późn. zm.) zarządza co następuje: § 1 W celu przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury w […]