Kategoria: Strona główna

7 maja 2021

Konkurs na opowiadanie lub bajkę o bezpieczeństwie ruchu drogowego

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele szkół podstawowych,

Główny Inspektorat Transportu Drogowego we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki organizuje konkurs na opowiadanie lub bajkę na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów w wieku od 10 do 15 lat, a jego celem jest popularyzowanie wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Termin nadsyłania prac konkursowych – do 4 czerwca 2021 r. Zachęcamy do udziału.

Więcej informacji i regulamin konkursu znajdziecie Państwo na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/konkurs-na-opowiadanie-lub-bajke-na-temat-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego–zapraszamy-do-udzialu

 

7 maja 2021

Informacja o składaniu wniosków na nagrody dla nauczycieli

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, przyznawane są nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Obowiązujące rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

Nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz kuratora oświaty mogą być przyznane nauczycielowi, który:

 1. przepracował w szkole co najmniej 2 lata,
 2. posiada wyróżniającą ocenę pracy,
 3. posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, w tym w realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz w realizacji innych zadań statutowych szkoły,
  w szczególności w zakresie:

  1. kształtowania najważniejszych umiejętności uczniów określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego, kształcenia w zawodach, kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego lub kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego lub
  2. rozwiązywania problemów o charakterze wychowawczym lub socjalnym uczniów, lub
  3. działań innowacyjnych, lub
  4. pracy organizacyjnej na rzecz szkoły, lub
  5. współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, lub
  6. działań na rzecz oświaty w wymiarze co najmniej regionalnym.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody występuje:

 • dyrektor szkoły – dla nauczycieli zatrudnionych w szkole (we wniosku należy umieścić informację o opinii rady pedagogicznej),
 • organ prowadzący szkołę  – dla dyrektora szkoły.

Kurator oświaty lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę nauczycielowi spełniającemu powyższe kryteria.

Treść całego wniosku wraz z uzasadnieniem powinna zmieścić się na jednej kartce, dwustronnie.

Druki wniosków do pobrania:

Wnioski należy składać do Kuratorium Oświaty w Białymstoku, w następujących terminach:

 • do 31 maja 2021 r. o przyznanie nagrody Ministra Edukacji i Nauki,
 • do 30 czerwca 2021 r. o przyznanie nagrody Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Wnioski niespełniające wymogów formalnych oraz wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji w sprawach związanych z nagrodami udziela pani Magdalena Kozłowska – starszy inspektor w Wydziale Kadr i Organizacji, tel. (85) 748-48-38.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych jest Podlaski Kurator Oświaty, adres: Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok.
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku: Inspektor ochrony danych, Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 15-950
  Białystok, tel. 85-748-48-05, email: iod@kuratorium.bialystok.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO*, w powiązaniu z przepisami ustawy Karta Nauczyciela, rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli – w celu prowadzenia postępowań w sprawie przyznania nagród Ministra Edukacji i Nauki oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz inne podmioty uczestniczące w procesie przyznania nagród Ministra Edukacji i Nauki oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji sprawy oraz prawnie ustalony okres archiwizacji – 10 lat.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, prawo usunięcia (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej), ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu wobec przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem ich przetwarzanie.
 7. W trakcie opiniowania wniosków o przyznanie nagród Ministra Edukacji i Nauki oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowej.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Załączniki

4 maja 2021

Ostateczne wyniki z etapu wojewódzkiego Konkursu Historycznego “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” w roku szkolnym 2020/2021

Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że zgodnie z § 9 Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972–1514. Od Cedyni do Orszy” w dniach 22-23.04.br., 27.04.br., 29-30.04.br. umożliwiono nauczycielom, uczniom oraz ich opiekunom wgląd do ocenianych prac z etapu wojewódzkiego. Do ocenianych prac nie wniesiono zastrzeżeń.

Załączniki

4 maja 2021

Konkurs na najciekawsze opowiadanie lub bajkę dot. bezpieczeństwa ruchu drogowego Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych,

w najbliższym czasie będziemy obchodzić dwa ważne wydarzenia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. 6 maja „Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” ustanowiony przez Komisję Europejską oraz „Światowy Tydzień Bezpieczeństwa  Ruchu Drogowego” ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w  dniach 17-23 maja. Wydarzenia te stanowią doskonałą okazję do promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym i przypomnienia wszystkim jego uczestnikom, że nasze zachowania mają decydujący wpływ na bezpieczeństwo na drodze. Szacunek do innych uczestników, kultura, czy rozwaga są nie mniej ważne niż przestrzeganie przepisów drogowych, a dzięki naszym wspólnym staraniom możemy ograniczyć liczbę ofiar wypadków drogowych.

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Główny Inspektorat Transportu Drogowego (dalej: GITD), we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, ogłosi konkurs na najciekawsze opowiadanie lub bajkę dotyczącą bezpieczeństwa ruchu drogowego. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 15 lat. Zgłoszenia prac będą przyjmowane w terminie od 6 maja do 4 czerwca br., zaś rozstrzygnięcie konkursu (ogłoszenie listy laureatów) nastąpi najpóźniej do dnia 21 czerwca br. Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne będą na stronie internetowej GITD (www.gitd.gov.pl/edukacja).

Zachęcamy Państwa Dyrektorów i Nauczycieli do zainteresowania się tą inicjatywą. Konkurs ma za zadanie zainspirować uczniów do kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach związanych z popularyzowaniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz promować uzdolnienia literackie młodych ludzi. Wyróżnione prace zostaną nagrodzone, a dodatkowo odczyt najlepszego opowiadania lub bajki zostanie zarejestrowany i opublikowany w środkach masowego przekazu, tj. m.in. na stronie internetowej GITD oraz w mediach społecznościowych Inspekcji.

Prosimy o rozpowszechnienie informacji o realizowanym konkursie za pomocą dzienników elektronicznych, jak również zamieszczenie na stronie internetowej szkoły. Wierzymy, że dzięki Państwa zaangażowaniu w popularyzację założeń konkursu literackiego w tak ważnym z punktu widzenia społecznego obszarze, zarówno zainteresowanie udziałem w nim dzieci i młodzieży szkolnej, jak i tematyką brd będzie duże.

Jednocześnie informujemy, że Konkurs został objęty Honorowym Patronatem przez Panią Agatę Kornhauser-Dudę, Pierwszą Damę RP. W Komitecie Honorowym zasiądzie także Minister Edukacji i Nauki, zaś Polskie Radio S.A. objęło przedsięwzięcie swoim Patronatem Medialnym.

Załączniki

Konspekt konkursu BRD
Data: 2021-05-04, rozmiar: 30 KB
27 kwietnia 2021

OW NFZ – profilaktyka cukrzycy i otyłości

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice,

w trosce o zdrowie dzieci i młodzieży oraz przyszłych pokoleń Polaków Zespół Profilaktyki Zdrowotnej Podlaskiego OW NFZ w ramach jednej ze Śród z Profilaktyką przygotował materiały informacyjno – edukacyjne na temat profilaktyki cukrzycy i otyłości u dzieci w formie ulotki i filmu z ekspertami w danej dziedzinie. Materiały informacyjno-edukacyjne dostępne są na stronie: https://akademia.nfz.gov.pl/sroda-z-profilaktyka.

Informujemy, że na kanale YouTube Akademii NFZ dostępne są zestawy ćwiczeń dla dzieci i dorosłych. Przeznaczony dla dzieci „Atlas ćwiczeń” zamieszczono na stronie: https://akademia.nfz.gov.pl/mzdrowie/cwiczenia. Zapraszamy również do odwiedzenia strony na profilach społecznościowych Facebook: Akademia NFZ oraz Profilaktyka w praktyce I Podlasie. Na stronie: https://diety.nfz.gov.pl można znaleźć darmowe rodzinne plany żywieniowe dla osób zdrowych oraz pacjentów, także w formie planów rodzinnych. FILM/profilaktyka otyłości u dzieci znajdziecie Państwo na stronie: https://akademia.nfz.gov.pl/dzieci-profilaktyka-otylosci-2/?lang=en

Zwracamy się do Państwa Dyrektorów z prośbą o włączenie się w upowszechnianie wiedzy na temat profilaktyki cukrzycy i otyłości u dzieci za pośrednictwem Państwa systemów informatycznych: dzienników elektronicznych, bądź stron internetowych szkół.

21 kwietnia 2021

Etap wojewódzki Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” rozstrzygnięty

Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że 20.04.2021r. odbył się etap wojewódzki Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy”.

W powyższym etapie wzięło 27 uczniów z 13 szkół podstawowych.

Do etapu centralnego, który planowany jest w dniach: 10 -12 czerwca br. w Warszawie zostali zakwalifikowani następujący uczniowie:

Lp Imię i Nazwisko ucznia Nazwisko i imię opiekuna-nauczyciela
1 Hanna POTOCKA Prywatna Szkoła Podstawowa Nr  8
w Białymstoku, ul. ks. Abp. E. Kisiela 8
Filipowicz Wojciech
2 Jacek WNUK Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Białymstoku, ul. Fabryczna 10 Bezzubik Joanna
3 Aleksandra TOMASZEWSKA Szkoła Podstawowa w Krasnopoluul. Wojska Polskiego 63 Niemkiewicz – Koneszko Katarzyna
4 Antoni DOBREŃKO Szkoła Podstawowa w Babikach ,Babiki 22 Łapińska Maria

 

Załączniki

16 kwietnia 2021

Wielkoformatowa animacja komputerowa o historii powstań śląskich

Biuro Programu „Niepodległa” informuje, że udostępni bezpłatnie jednostkom samorządu terytorialnego, samorządowym instytucjom kultury, szkołom i innym podmiotom publicznym wielkoformatową animację komputerową (mapping), która opowie o historii powstań śląskich. Projekcja ma być hołdem dla bohaterów walczących o polskość Śląska w 100. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego. Zainteresowani są proszeni o kontakt mailowy: hymn@niepodlegla.gov.pl.

2 maja będziemy obchodzić 100. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego. Z tej okazji Biuro Programu „Niepodległa”, w ramach ogólnopolskiej kampanii „Śląsk wspólna sprawa”, organizuje multimedialne wydarzenie kulturalno-edukacyjne, które będzie mieć formę wielkoformatowej animacji komputerowej 2D z elementami 3D (tzw. mapping). Animacja opowie o kluczowych dla historii Górnego Śląska i Polski wydarzeniach sprzed 100 lat. Animacja będzie udostępniana bezpośrednio zainteresowanym jednostkom na zasadzie bezpłatnej licencji niewyłącznej.

Zasady udostępnienia

Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza do włączenia się w ogólnopolskie obchody 100. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego i wyświetlenia animacji na reprezentacyjnych budynkach w swoich miastach i gminach. Animację udostępni bezpłatnie i będzie można ją wyświetlać od 25 kwietnia br. do 5 lipca br. bez ograniczeń. Jednocześnie zwraca się z uprzejmą prośbą o wyświetlenie animacji 2 maja br., a tym samym włączenie się we wspólne, ogólnopolskie obchody tych wydarzeń.

Dane techniczne

Biuro Programu „Niepodległa” przekaże plik w formacie mp4. (obraz i dźwięk) i będzie on wymagał konwersji przez realizatora projekcji do formatu hap lub innego umożliwiającego projekcję. Format obrazu w pixelach: 3840×1080, dlatego – z uwagi na panoramiczny format obrazu – wskazane jest, aby wyświetlać animację z wykorzystaniem dwóch stanowisk projektorowych. Istnieje jednak możliwość projekcji z jednego źródła przy zachowaniu odpowiednich ustawień uwzględniających odległość od powierzchni wyświetlania oraz wysokość i szerokość budynku. Pozwoli to zachować proporcję obrazu oraz odpowiednie natężenie oświetlenia.

Animacja przeznaczona jest do wyświetlania na wielkoformatowych powierzchniach i fasadach budynków. Fasada powinna być w miarę jednolita, a jeżeli posiada okna, to należy je zasłonić, aby szklana powierzchnia nie odbijała światła, powodując ubytki w jakości obrazu.

Zainteresowani są proszeni o kontakt mailowy, pod adresem poczty elektronicznej Biura Programu „Niepodległa”: hymn@niepodlegla.gov.pl.

15 kwietnia 2021

Wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy uprawnionych do przeprowadzania bezpłatnych badań lekarskich w okresie od II do IV kwartału 2021 r.

Prosimy o zapoznanie się z informacją uzyskaną od dyrektora Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy dot. podstawowych jednostek służby medycyny pracy przeprowadzających bezpłatne badania lekarskie z zakresu medycyny pracy.

Informuję, że został przeprowadzony konkurs na wykonywanie w okresie od II do IV kwartału 2021 r. badań lekarskich z zakresu medycyny pracy:

– kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub stażu uczniowskiego będą lub są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, z wyłączeniem dorosłych kandydatów i słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych wraz z wydaniem zaświadczenia o zdolności do odbywania praktycznej nauki zawodu na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. (Dz. U z 2019, poz. 1651) oraz badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami i rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. 2019 r. poz. 1659, z późn. zm.)

– kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub realizującej przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w ramach dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe,

– niepełnoletnich kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe lub słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym.

W załączeniu przesyłam wykaz wyłonionych podstawowych jednostek służby medycyny pracy do przeprowadzania ww. badań mieszkańców województwa podlaskiego.

Przypominam, że niedopuszczalne jest wpisywanie w skierowaniach „czynniki chemiczne”, „czynniki drażniące, uczulające”, „czynniki biologiczne”, hałas, zapyleniebez określenia rodzaju czynnika i poziomu narażenia.

Nieprecyzyjnie wystawione skierowanie stwarza bowiem lekarzowi trudności w podjęciu decyzji co do oceny możliwości pobierania nauki, a niepotrzebnie rozszerzony zakres badań pociąga za sobą duże koszty finansowe pochodzące ze środków publicznych.

Badania będą przeprowadzane zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkól ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkól, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2019.1651 ) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.08.2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1659, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, iż w celu zapewnienia badań lekarskich z zakresu medycyny pracy kandydatom i uczniom kierunku kolejowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, ul. Tysiąclecia 15, oraz Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku, ul. Stołeczna 21, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu podlegają lub będą podlegać narażeniu na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, wynikających z nauki zawodu bezpośrednio związanych z prowadzeniem ruchu na liniach kolejowych. Ośrodek zawarł umowę ze Spółką Akcyjną Polskie Koleje Państwowe z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa – miejsce wykonywania badań to: Przychodnia Badań Profilaktycznych 15-028 Białystok, ul. Słonimska 15/1.

Załączniki

Wykaz pjsmp w II-III-IV kwartale 2021 r.
Wykaz pjsmp w II-III-IV kwartale 2021 r.
Data: 2021-04-15, rozmiar: 113 KB
13 kwietnia 2021

Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii

Kiedy uczniowie wrócą do zajęć stacjonarnych w szkołach, będą mogli wziąć udział w dodatkowych zajęciach sportowych. Razem ze specjalistami z Akademii Wychowania Fizycznego, pomożemy uczniom wrócić do sprawności fizycznej.

Każdy chętny nauczyciel wychowania fizycznego ze szkoły podstawowej, ponadpodstawowej i nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej może zapisać się na szkolenie przygotowane i prowadzone przez Akademie Wychowania Fizycznego. Rejestracja będzie otwarta do końca roku szkolnego.

Szczegółowe informacje i rejestracja na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wf-z-awf-czas-start-ruszaja-zapisy-na-szkolenia-dla-nauczycieli

13 kwietnia 2021

Program Stypendiów Pomostowych

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
szkół ponadpodstawowych
woj. podlaskiego

 

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości uruchomiła XX edycję Programu Stypendiów Pomostowych dla tegorocznych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, osiągających dobre wyniki w nauce, pochodzących z niezamożnych rodzin (dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1960 zł brutto), którzy rozpoczną studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych.

Jest to ogólnopolski program stypendialny dla studentów na pierwszy rok studiów i dalsze lata edukacji akademickiej.

Ponadto, ubiegający się o stypendium powinni spełniać jeden z czterech warunków:

 • pochodzić z rodziny byłego pracownika PGR,

lub

 • być finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej,

lub

 • pochodzić z rodziny wielodzietnej albo być wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka,

lub

 • posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 1 lipca do 16 sierpnia 2021 r., do godz. 16.00.

Stypendium na I rok studiów wynosi 7000 zł i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego.

Więcej wiadomości dostępnych jest na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl

Proszę o przekazanie informacji zainteresowanym uczniom.

Z poważaniem
Beata Pietruszka
Podlaski Kurator Oświaty

9 kwietnia 2021

Program rządowy “Posiłek w szkole i w domu – moduł 3” w roku 2021

Przypominamy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie działań w ramach Wieloletniego Rządowego Programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.

Program jest skierowany do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

W ramach modułu 3 Programu „Posiłek w szkole i w domu” przewidziane są następujące działania:

 1. doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek – maksymalna kwota wsparcia finansowego wynosi 80 tys. zł;
 2. wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni – maksymalna kwota wsparcia finansowego wynosi 25 tys. zł.

Program zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości 20 %  środków niezbędnych do realizacji dotowanego w Programie zadania.

Dyrektorzy szkół, które mają być objęte wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego do 15 kwietnia danego roku przekazują do organów prowadzących dane, o których mowa a § 6 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. z 2019r., poz. 267).

Organ prowadzący składa w danym roku jeden wniosek o dofinansowanie działań obejmujący szkoły, które do tej pory nie były objęte wsparciem w ramach Programu.

Wnioski o dofinansowanie, o których mowa w § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia, organy prowadzące szkoły z siedzibą na terenie województwa podlaskiego, składają do Wojewody Podlaskiego do 30 kwietnia danego roku przesyłając na adres (decyduje data wpływu do urzędu):

Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
ul. Rynek Kościuszki 9, 15 – 950 Białystok.

Kwalifikacja szkół do objęcia wsparciem przez wojewodów w latach 2019 – 2023 nastąpi w terminie do dnia 30 maja danego roku. Przekazanie przez wojewodów środków organom prowadzącym  na wsparcie udzielone w ramach Programu nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca danego roku.

Informacji na temat programu udzielają wizytatorzy Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku:

Jolanta Murawska – tel. 85 748 48 42, Barbara Ozorowska – tel. 85 748 48 17, e-mail:
kuratorium@kuratorium.bialystok.pl

Szczegółowe informacje oraz wniosek wraz z załącznikiem znajdują się pod adresem:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/posilek-w-szkole-i-w-domu-modul-3

Najczęściej popełniane błędy przy składaniu wniosków:

– złożenie wniosku po terminie określonym w § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia,

– złożenie przez organ prowadzący więcej niż jednego wniosku w danym roku – § 8 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia,

– złożenie wniosku dla zespołu szkół, co jest niezgodne z § 1 ust. 1 ww. rozporządzenia (należy wskazać szkołę podstawową w zespole, podając jej pełną nazwę zgodną z postanowieniami statutu szkoły),

– kosztorys planowanych wydatków ponoszonych w ramach realizacji zadania, zawiera wydatki inwestycyjne (powyżej 10 tys. zł) – § 4 ust.2 ww. rozporządzenia,

– zbyt niskie wkłady własne (mniej niż 20 %  kwoty kosztów realizacji zadania zapewnia organ prowadzący szkołę) – § 3 ust. 3 ww. rozporządzenia,

Wnioski, które nie spełniają wymogów formalnych, nie podlegają ocenie pod względem merytorycznym.

30 marca 2021

INFORMACJA dotycząca wyników końcowych etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy”

Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że zgodnie z Rozdziałem VII Regulaminu Olimpiady Przedmiotowej  „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972–1514. Od Cedyni do Orszy” w dniach 18.03; 23-24.03.2021r. umożliwiono nauczycielom, uczniom oraz ich opiekunom wgląd do ocenianych prac z etapu okręgowego.

Więcej: „Komunikat końcowy z etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 997-1514. Od Cedyni do Orszy”.

25 marca 2021

Konkurs umiejętności zawodowych dla uczniów szkół branżowych i technicznych – Eliminacje Krajowe WorldSkills Poland „Nowe Technologie” Lublin 2021.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zaprasza do udziału w konkursie umiejętności zawodowych dla uczniów szkół branżowych i technicznych – Eliminacjach Krajowych WorldSkills Poland „Nowe Technologie”, które odbędą się 2 czerwca 2021 roku w Lublinie.

Eliminacje obejmą 5 konkurencji dotyczących tzw. zawodów przyszłości takich jak: robotyka mobilna, cyberbezpieczeństwo, mechatronika, przemysł 4.0, chmura obliczeniowa. Eliminacje mają wyłonić przyszłych zawodników do udziału w konkursie światowym WorldSkills, który odbędzie się w październiku 2022.

Głównym organizatorem eliminacji w Lublinie jest WorldSkills Poland wraz współorganizatorem Urzędem Marszałkowskim i głównymi partnerami: Lubelskim Centrum Innowacji i Technologii oraz Stowarzyszeniem „Cyberbezpieczni” we współpracy z partnerami konkurencji: Festo, T-Systems, ITSS, Spice Gears.

Więcej informacji o eliminacjach dostępne na: https://worldskillspoland.org.pl/skillspoland2021-lublin/

Kontakt z ramienia Organizatora: Grzegorz Chrobak grzegorz.chrobak@frse.org.pl +48 507 939 448.

17 marca 2021

Informacja dotycząca wyników z etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy”.

 

INFORMACJA

dotycząca wyników etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy”.

 

Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że w dniu 11 marca br. odbył się etap okręgowy ww. olimpiady, w której wzięło udział 22 uczniów.
W myśl pkt. VI pkt.8 ppkt. h regulaminu ww. konkursu do I części etapu centralnego zakwalifikowali się następujący uczestnicy:

 1. Filip Smółko – I LO w Białymstoku;
 2. Łucja Twarowska – I LO w Łomży;
 3. Albert Dybowski – I LO w Łomży;
 4. Igor Demianiuk – II LO w Białymstoku;
 5. Natalia Sańko – II LO w Białymstoku;
 6. Barbara Skibicka – II LO w Białymstoku;
 7. Michał Mantur – II LO w Białymstoku;
 8. Karol Jamróz – II LO w Białymstoku;
 9. Jakub Olszański – II LO w Białymstoku;
 10. Julia Strankowska – II LO w Białymstoku;
 11. Michał Mozyrski – II LO w Białymstoku;
 12. Michał Kubala – II LO w Białymstoku;
 13. Oliwer Rosiński – II LO w Białymstoku;
 14. Mateusz Pul – II LO w Białymstoku;
 15. Nela Pawluczuk – II LO w Bielsku Podlaskim;
 16. Julian Wądołowski – III LO w Łomży;
 17. Marcin Grodzki – IV LO w Białymstoku;
 18. Dawid Hajkowski – IV LO w Białymstoku;
 19. Michał Godlewski – VIII LO w Białymstoku;
 20. Stanisław Świerżewski – KLO w Łomży.

Zgodnie z informacją Komitetu Głównego Olimpiady I część pisemna zawodów centralnych zostanie przeprowadzona w dniu 7 kwietnia.
Szczegóły, dotyczące organizacji zawodów Komitet Główny Olimpiady poda z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.

Więcej: „Komunikat z etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy”.

16 marca 2021

Komunikat końcowy dotyczący wyników uczniów z etapu rejonowego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego ….” w woj. podlaskim w roku szkolnym 2020/2021

 

Etap rejonowy Konkursu Historycznego
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”

Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że zgodnie z § 9 Regulaminu Konkursu Historycznego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972–1514. Od Cedyni do Orszy” w dniach 09.03 – 11.03.2021r. umożliwiono nauczycielom, uczniom oraz ich opiekunom wgląd do ocenianych prac z etapu rejonowego. Z pracą swojego dziecka zapoznał się jeden rodzic.

Więcej:
Komunikat końcowy dotyczący wyników uczniów z etapu rejonowego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”  w woj. podlaskim w roku szkolnym 2020/2021