Kategoria: Strona główna

Logotyp Edukacja dla wszystkich

Edukacja dla wszystkich – informacje z konferencji Ministerstwa Edukacji i Nauki

24 lutego 2021 r. członkowie kierownictwa MEiN poinformowali o pracach resortu w zakresie prac nad przygotowaniem kompleksowej pomocy dla każdego dziecka i ucznia, szczególnie z niepełnosprawnością, i jego rodziny.

– Nie ma planów likwidacji poradni psychologiczno-pedagogicznych czy szkół specjalnych. Będziemy wzmacniać ich działalność, wykorzystywać potencjał w organizowaniu pomocy dla dzieci, uczniów – w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także ich rodzin – powiedział Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podczas wystąpienia.

Fakty nie #fakenewsy

W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiły się nieprawdziwe informacje dotyczące zmian w organizowaniu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych czy planów dotyczących funkcjonowania szkół specjalnych.

MEiN dementuje informacje, że poradnie psychologiczno-pedagogiczne miałyby zostać zlikwidowane.

– Pracownicy poradni nie stracą statusu nauczyciela. Resort nie ma takich planów. Poradnie diagnozują potrzeby i pomagają uczniom z problemami i funkcje te nie tylko będą utrzymane, ale i wzmacniane – podkreślił minister Przemysław Czarnek.

Nieprawdą jest również, że szkoły specjalne miałyby zniknąć z systemu oświaty.

– Nie ma planów likwidacji szkół specjalnych. Doceniamy dorobek tych szkół i będziemy z niego korzystać w większym zakresie. Szkoły specjalne mają duży potencjał kadrowy, dzięki któremu wzmocnimy kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami w szkołach ogólnodostępnych. Szkoły specjalne są potrzebne, by dzieci z niepełnosprawnościami, które potrzebują kształcenia w tych szkołach, miały tam zapewnioną najlepszą edukację – podkreślił minister podczas wystąpienia.

Dlaczego potrzebne są zmiany w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Ponad 2 mln uczniów (ok. 34 proc.) jest objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.  Dostęp do psychologów i pedagogów w szkołach jest nierówny. W skali kraju to średnio 0,73 etatu specjalisty na szkołę. Na wsi przypada 0,47 etatu specjalisty.

Ponadto rośnie liczba dzieci, u których stwierdza się potrzebę kształcenia specjalnego (obecnie to ponad 200 tys., tj. prawie 4 proc. populacji uczniów). Wzrasta również liczba zaburzeń psychicznych i prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży w Polsce. Około 80 proc. zbadanej przez NIK grupy osób z autyzmem nie znajduje pracy.

Należy zatem zapewnić lepsze przygotowanie do pracy oraz samodzielnego życia. Wzmocnienia wymaga profilaktyka i system wsparcia rodziny. Brakuje koordynacji międzyresortowej w pomocy udzielanej dzieciom i rodzinom, co skutkuje nierównym dostępem do wsparcia. Resort edukacji pracuje nad tym.

– Rolą państwa jest pomoc rodzicom w wychowaniu i kształceniu dziecka z różnego typu potrzebami. Chcemy, aby powstała kompleksowa pomoc dla ucznia i rodziców. Od dłuższego czasu prowadzimy prace międzyresortowe zmierzające do tego, aby edukacja była efektywna dla wszystkich – powiedział Minister Edukacji i Nauki.

Minister Przemysław Czarnek podkreślił, że MEiN pracuje nad standardami zatrudniania w szkołach i placówkach psychologa, pedagoga specjalnego, doradcy zawodowego i logopedy, którzy będą współpracować z dobrze funkcjonującymi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i szkołami  specjalnymi. Dodatkowo minister podziękował pracownikom poradni i szkół za ogrom pracy, szczególnie w czasie pandemii i poprosił o  dalszą pracę.

Wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek dodała, że od kilku lat prowadzimy prace z ekspertami nad zbudowaniem systemu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w oparciu o dobrą diagnozę.

– Około 30 proc. uczniów w szkołach doświadcza różnych problemów i te dzieci potrzebują pomocy, wsparcia na najwyższym poziomie. Robimy dużo jako państwo, ale potrzebne jest jeszcze większe międzyresortowe wsparcie rodzin, w których są dzieci niepełnosprawne lub zagrożone niepełnosprawnością, już nawet od momentu stwierdzenia zagrożenia w okresie prenatalnym. Potrzebne są szkoły specjalne. Ich specjaliści powinni być wsparciem dla nauczycieli i uczniów ze szkół ogólnodostępnych. W tych szkołach jest ok. 70 proc. Uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego – podkreśliła wiceminister Marzena Machałek.

Specjalistyczne Centra Wspierania Edukacji Włączającej

We wrześniu br. pilotażową dwuletnią działalność rozpoczną Specjalistyczne Centra Wspierania Edukacji Włączającej (SCWEW). Powstanie 16 placówek w całej Polsce, przy szkołach specjalnych. Będą one wsparciem dla szkół w lepszej organizacji edukacji włączającej.

W SCWEW wsparcie uzyskają nauczyciele, rodzice i uczniowie. Placówki będą prowadziły szkolenia, działalność doradczą, np. w zakresie dostosowania miejsca pracy osoby uczącej się, doboru sprzętu specjalistycznego, wyboru podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Nauczyciele otrzymają wsparcie, które pomoże im wybrać najlepsze metody pracy z uczniem z niepełnosprawnością. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach specjalistycznych i korzystać z zasobów szkół specjalnych. Rodzice natomiast będą mieli możliwość konsultacji, doradztwa, korzystania z grup wsparcia, a nawet zajęć terapeutycznych.

MEiN ma  zabezpieczone środki finansowe na funkcjonowanie Specjalistycznych Centrów Wspierania Edukacji Włączającej. To kwota 35 mln zł. Dodatkowe finansowanie to 52 mln zł przeznaczone na szkolenia nauczycieli do edukacji włączającej.

Obecnie trwają prace nad ostatecznym kształtem projektu ustawy, który zostanie przedstawiony do konsultacji publicznych.

 

Źródło: Departament Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Załączniki

INFORMACJA dotycząca wyników etapu międzyszkolnego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy”.

Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że w dniu 18 lutego br. odbył się etap międzyszkolny ww. olimpiady, w której wzięło udział 49 uczniów. Zgodnie z pkt. VI ppkt.7 regulaminu do etapu okręgowego zakwalifikowało się 16 uczniów:

 1. Filip Smółko – I LO w Białymstoku;
 2. Łucja Twarowska – I LO w Łomży;
 3. Albert Dybowski – I LO w Łomży;
 4. Maksymilian Kucharski – I LO w Łomży;
 5. Alicja Skowrońska – I LO w Łomży;
 6. Natalia Sańko – II LO w Białymstoku;
 7. Barbara Skibicka – II LO w Białymstoku;
 8. Igor DEMIANIUK – II LO w Białymstoku;
 9. Julia Strankowska – II LO w Białymstoku;
 10. Michał Mozyrski – II LO w Białymstoku;
 11. Nela Pawluczuk – II LO  w Bielsku Podlaskim;
 12. Julian Wądołowski – III LO w Łomży;
 13. Dawid Hajkowski – IV LO w Białymstoku;
 14. Marcin Grodzki – IV LO w Białymstoku;
 15. Michał Godlewski – VIII LO w Białymstoku;
 16. Stanisław Świerżewski – KLO w Łomży.

Zgodnie z informacją Komitetu Głównego Olimpiady zawody okręgowe w formie pisemnej zostaną przeprowadzone w dniu 11 marca w godz.10.00-12.00 w siedzibach macierzystych szkół.

Załączniki

Komunikat z etapu rejonowego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w województwie podlaskim.

KOMUNIKAT
z etapu rejonowego Konkursu Historycznego
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego… w woj. podlaskim.

Kuratorium Oświaty informuje, że powołana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty rejonowa komisja konkursowa dokonała oceny testów uczestników z ww. konkursu , w którym  wzięło udział 46 uczniów z 18 szkół podstawowych. Do dalszego etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się
27 uczniów.

Szczegółowe wyniki uczniów zawiera poniższy załącznik: „Komunikat  dotyczący wyników uczniów z etapu rejonowego Konkursu Historycznego im. majora Marka  Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972- 1514. Od Cedyni do Orszy” w woj. podlaskim”.

Zgodnie z  § 9 Regulaminu Konkursu, uczestnicy, ich opiekunowie i rodzice mają prawo wglądu do ocenianych prac, zgłaszania uwag bez możliwości ich kopiowania, w  dniach:
09 – 11.03.br. w godz. 8.00 -15.00 w siedzibie  Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Załączniki

Informacja dotycząca zmian w wytycznych dotyczących realizacji planu nadzoru pedagogicznego

Zmiany w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty

Informuję, że Minister Edukacji i Nauki pismem  DKO-WNP.4092.61.2020.DB z dnia 1 marca 2021 r. skierowanym do kuratorów oświaty, na podstawie art. 60 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1148 z późn zm.) dokonał zmiany w wytycznych w sprawie nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratorów oświaty w roku szkolnym 2020/2021, polegającej na zawieszeniu realizacji następujących kontroli planowych:

 • „Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania oddziałów międzynarodowych”,
 • „Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia zawodowego w branży opieki zdrowotnej”,
 • „Zgodność z przepisami prawa kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych”.

Zarządzenie Nr 15/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022, w województwie podlaskim

Na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkoły podstawowej, organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty – stanowiący załącznik nr 1 pkt 1 do zarządzenia.

2. Ustala się wykaz ponadwojewódzkich konkursów tematycznych dla uczniów szkoły podstawowej, których organizatorem jest Podlaski Kurator Oświaty na podstawie zawartych porozumień – stanowiący załącznik nr 1 pkt 2 do zarządzenia.

3. Ustala się wykaz olimpiad tematycznych dla uczniów szkoły podstawowej, których organizatorem jest Podlaski Kurator Oświaty na podstawie zawartych porozumień – stanowiący załącznik nr 1 pkt 3 do zarządzenia.

§ 2. Ustala się wykaz olimpiad przedmiotowych, przeprowadzonych w latach szkolnych 2017/2018 – 2020/2021, uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy Prawo oświatowe na rok szkolny 2021/2022 – stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Ustala się wykaz zawodów wiedzy organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły oraz miejsca uznane za wysokie w tych zawodach – stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Ustala się wykaz zawodów artystycznych organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły oraz miejsca uznane za wysokie w tych zawodach – stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 5. 1. Ustala się wykaz zawodów sportowych organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły: polskie związki sportowe, organizacje pozarządowe działające na rzecz kultury fizycznej, światowe i europejskie federacje sportowe – stanowiący załącznik nr 5 ust. 1 do zarządzenia.

2. Ustala się wykaz dyscyplin sportowych (indywidualnych i zespołowych), objętych współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży szkolnej, w których organizowane są zawody sportowe przez polskie związki sportowe, organizacje pozarządowe działające na rzecz kultury fizycznej, światowe i europejskie federacje sportowe – stanowiący
załącznik nr 5 ust. 2 do zarządzenia.

3. Ustala się miejsca uznane za wysokie w zawodach sportowych o zasięgu: międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim, powiatowym – stanowiący załącznik nr 5 ust. 3 do zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

wz. Podlaskiego Kuratora Oświaty
/-/
mgr Barbara Buraczewska
Wicekurator Oświaty

Załączniki

Załącznik nr 5
Data: 2021-02-25, rozmiar: 982 KB
Załącznik nr 4
Data: 2021-02-25, rozmiar: 740 KB
Załącznik nr 3
Data: 2021-02-25, rozmiar: 815 KB
Załącznik nr 2
Data: 2021-02-25, rozmiar: 673 KB
Załącznik nr 1
Data: 2021-02-25, rozmiar: 719 KB

Od 3 do 16 marca tzw. próbne egzaminy maturalne organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów na wszystkich poziomach. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić test diagnostyczny od 3 do 16 marca br., zgodnie z harmonogramem, który został zamieszczony na stronie MEiN.

Link do strony internetowej MEiN

Od 17 do 19 marca tzw. próbne egzaminy ósmoklasisty organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić testy diagnostyczne od 17 do 19 marca br. MEiN przedstawia na swojej stronie internetowej szczegółowy harmonogram.

Link do strony MEiN

Zarządzenie nr 14/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia planu sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa podlaskiego

Na podstawie § 25 ust. 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 69/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 września 2020 r. w sprawie określenia planu sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa podlaskiego załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Podlaski Kurator Oświaty
/-/
mgr Beata Pietruszka

Załączniki

Od poniedziałku zapisy na szczepienia dla wszystkich nauczycieli do 65. roku życia

Od poniedziałku, 15 lutego br. rusza kolejna tura rejestracji dla pozostałych grup nauczycieli do 65. roku życia oraz nauczycieli akademickich. Rejestracja potrwa do czwartku 18 lutego br. Zachęcamy do rejestracji!

Zapisy na szczepienia nauczycieli oświatowych

Analogicznie jak przy rejestracji podczas I tury, nauczyciele będą zgłaszać się do dyrektora szkoły, placówki oświatowej.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy dyrektor przekaże za pośrednictwem Strefy Pracownika Systemu Informacji Oświatowej do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Następnie zgłoszenie trafi do szpitala węzłowego, który skontaktuje się ze szkołą lub placówką w sprawie terminu szczepienia.

Kto może się zarejestrować na szczepienia od 15 lutego br.?

 • nauczyciele wszystkich szkół i placówek do 65 roku życia, w tym również ci, którzy nie zgłosili się na szczepienie w pierwszej turze, a byli do tego uprawnieni
 • nauczyciele akademiccy oraz inne osoby prowadzące zajęcia na uczelniach do 65 roku życia

UWAGA! Na szczepienie mogą zarejestrować się osoby urodzone od 1 stycznia 1956 do 31 grudnia 2003. Nauczyciele urodzeni w 1955 r. i wcześniej będą mieli możliwość zaszczepienia w późniejszym terminie. O terminie i sposobie rejestracji będziemy informować. Na listach nie będzie również nauczycieli, którzy mają zaznaczoną w SIO długotrwałą nieobecność (powyżej 25 czerwca br.)

Co się dzieje po rejestracji?

Wskazany w formularzu szpital będzie kontaktował się bezpośrednio z dyrektorem szkoły lub placówki lub inną osobą wskazaną do kontaktu w formularzu, w celu ustalenia daty i godziny szczepienia.

Rejestracja nauczycieli akademickich

Nauczyciele akademiccy będą mogli się rejestrować od poniedziałku, 15 lutego br. Rektorzy uczelni otrzymają szczegółowe wytyczne w tej sprawie.

Ogólne zasady dotyczące systemu zapisów na szczepienia nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ogolne-zasady-systemu-szczepien-dla-nauczycieli-akademickich-oraz-innych-osob-prowadzacych-zajecia-na-uczelniach

Dodatkowe pytania i wątpliwości – kontakt

W przypadku pytań dotyczących procesu szczepienia zachęcamy do kontaktu z infolinią pod numerem telefonu 989.

Zapraszamy również do zapoznania się z zestawem najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi dotyczących szczepień, który znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/qa-szczepienia-nauczycieli

Zachęcamy do udziału w szczepieniach!

Komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie szczepień nauczycieli “#SzczepimySię”.

Warszawa, 4 lutego 2021 r.

#SzczepimySię
– w drugim tygodniu lutego rozpoczynamy szczepienia nauczycieli

Dzięki staraniom Ministerstwa Edukacji i Nauki rząd podjął decyzję, że już w drugim tygodniu lutego br. rozpoczną się szczepienia nauczycieli przeciw COVID-19. W pierwszej kolejności z takiej możliwości będą mogli skorzystać nauczyciele, którzy obecnie prowadzą zajęcia stacjonarne w szkołach i placówkach oświatowych. W kolejnym etapie do tej grupy dołączą nauczyciele uczący w pozostałych klasach. Tempo szczepień będzie zależało od dostaw preparatów do Polski. Zależy nam, aby nauczyciele zostali w miarę możliwości jak najszybciej zaszczepieni, co pozwoli na bezpieczny powrót uczniów do szkół.

Którzy nauczyciele będą objęci szczepieniami w pierwszej kolejności?

W pierwszej grupie będą to:

 • nauczyciele wychowania przedszkolnego,
 • osoby zatrudnione na stanowisku pomocy nauczyciela,
 • osoby zatrudnione na stanowisku pomoce wychowawcy,
 • nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic)
 • nauczyciele szkół i placówek specjalnych,
 • nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu,
 • pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych
 • kadra kierownicza pedagogiczna wymienionych szkół i placówek.

Jak będą wyglądały szczepienia nauczycieli?

Cała procedura będzie bardzo prosta. Nauczyciel będzie zgłoszony przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.

Dyrektor będzie wypełniał w Systemie Informacji Oświatowej prosty formularz, który zostanie udostępniony do poniedziałku, 8 lutego br. w „Strefie Pracownika” SIO. W formularzu, który będzie zawierał wykaz nauczycieli, dyrektor zaznaczy imiona i nazwiska chętnych nauczycieli zatrudnionych w szkole lub placówce, dopisze pracowników nie będących nauczycielami, lub nie zatrudnionych w szkole (chodzi o instruktorów praktycznej nauki zawodu) i wypełniony formularz prześle drogą elektroniczną do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Następnie formularz z listą zgłoszoną do szczepienia zostanie przekazany do właściwego szpitala węzłowego. Nazwa szpitala i jego adres będą widoczne w formularzu. Będzie to szpital znajdujący się w najbliższej okolicy danej szkoły i placówki. W momencie dostarczenia szczepionki, szpital przypisany szkole poinformuje dyrektora szkoły lub placówki, kiedy jego pracownicy mogą przyjechać na szczepienie.

Jak będzie wyglądać rejestracja nauczycieli przez dyrektorów szkół i placówek?

Do poniedziałku, 8 lutego br. dyrektorzy otrzymają w „Strefie Pracownika” Systemu Informacji Oświatowej (SIO) https://strefa.ksdo.gov.pl formularz zgłaszania nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami, którzy w pierwszej kolejności będą mogli zostać zaszczepieni. Ministerstwo przekaże również dokładną instrukcję zgłaszania pracowników w strefie dla zalogowanych SIO oraz szczegółową procedurę procesu szczepienia krok po kroku.

Dyrektor szkoły będzie miał czas na wypełnienie formularza zgłoszeniowego do środy, 10 lutego br.

Co musi zrobić nauczyciel, by otrzymać szczepionkę?

Nauczyciel musi zgłosić się do dyrektora szkoły lub placówki, w której jest zatrudniony i poinformować o chęci zaszczepienia się. W momencie dostawy preparatów do punktu szczepień, nauczyciel otrzyma informacje, kiedy i gdzie ma przyjechać na szczepienie.

Ważne! Nauczyciel nie musi wypełnić żadnych dodatkowych formularzy zgłoszeniowych, dzwonić na infolinię czy wysyłać sms. Formularz wypełni za niego dyrektor szkoły lub placówki w systemie SIO.

Nauczyciel, który jest zatrudniony w kilku szkołach lub placówkach, zgłasza chęć do szczepienia w jednej, wybranej przez siebie szkole.

W dniu wyznaczonego terminu nauczyciel musi pamiętać, aby jadąc na szczepienie wziąć ze sobą dowód tożsamości oraz długopis. W punkcie szczepień nauczyciel będzie poproszony o wypełnienie krótkiej ankiety.

Którym preparatem będą szczepieni nauczyciele?

Na polskim rynku znajdują się 3 preparaty: firm BioNTech/Pfizer, Moderna i AstraZeneca. Zgodnie z rekomendacjami działającej przy premierze Rady Medycznej, nauczycielom poniżej 60. roku życia będzie podawana szczepionka AstraZeneca. Nauczyciele, którzy mają więcej niż 60 lat będą mieli możliwość zaszczepienia się preparatem firm BioNTech/Pfizer i Moderna.

Szczepionka firmy AstraZeneca jest podawana w dwóch wstrzyknięciach w ramię, w odstępie od 4 do 12 tygodni. Zgodnie z rekomendacjami działającej przy premierze Rady Medycznej, pomiędzy dawkami szczepionki powinien być odstęp 28 dni.

Charakterystyka Produktu Leczniczego „COVID-19 Vaccine AstraZeneca” dostępna jest m.in. na stronie gov.pl/szczepimysie, w materiałach do pobrania. https://www.gov.pl/web/szczepimysie/materialy-informacyjne-dla-szpitali-i-pacjentow-dotyczace-szczepien-przeciw-covid-19. W dokumencie można znaleźć m.in. dane kliniczne dawkowania szczepionki, informacje o środkach ostrożności podczas jej stosowania czy działaniach niepożądanych.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji i Nauki

Załączniki

Prezentacja szczepienia nauczycieli luty
Data: 2021-02-05, rozmiar: 362 KB

Informacja o wyniku naboru na stanowisko wizytatora – ogłoszenie numer 73103 z dnia 13 stycznia 2021 r.

Data ogłoszenia: 13 stycznia 2021 r.

Data wyniku:  4 lutego 2021 r.

Nazwa urzędu: KURATORIUM OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU, RYNEK KOŚCIUSZKI  9, 15-950 BIAŁYSTOK

Nazwa stanowiska: wizytator do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Wynik naboru: Nabór zakończony wyborem kandydatki:

 

Imię i nazwisko: Grażyna Czyżewska

Miejscowość: Białystok

Zarządzenie Nr 8/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie zmian w Planie nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) oraz § 20 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 68/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2020/2021 Załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki

Plan nadzoru pedagogicznego 2020-2021 zmiana
Data: 2021-02-04, rozmiar: 176 KB

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez OKE.

Terminy te nie dotyczą szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022. Harmonogramy do tych szkół są ogłaszane przez właściwego kuratora oświaty.

Najważniejsze informacje

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
 • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
 • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
 • Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).
 • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.
 • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
 • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

Podstawa prawna

Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000139401.pdf

Link do strony Ministerstwa Edukacji i Nauki:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

Zarządzenie Nr 4/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 w województwie podlaskim na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, na semestr pierwszy klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych.

Na podstawie § 11baa ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 w województwie podlaskim:

 1. na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia – stanowiący Załącznik nr 1 do zarządzenia;
 2. na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych – stanowiący Załącznik nr 2 do zarządzenia;
 3. na semestr pierwszy klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – stanowiący Załącznik nr 3 do zarządzenia;
  oraz
 4. do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych – stanowiący Załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Bata Pietruszka
/-/
Podlaski Kurator Oświaty

Załączniki

KOMUNIKAT dotyczący organizacji etapu rejonowego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy”.

W związku z decyzją  Komitetu Organizacyjnego Konkursu  z dnia 22 stycznia 2021 r. informujemy, że etap rejonowy ww. konkursu w woj. podlaskim odbędzie się w następującej formule:

 1. termin przeprowadzenia – 18 lutego 2021 r. godz. 11.00;
 2. czas – 90 minut;
 3. miejsce – sale w macierzystych szkołach uczestników etapu rejonowego;
 4. nadzór nad właściwym przeprowadzeniem etapu rejonowego – dyrektor szkoły;
 5. osoba odpowiedzialna za powiadomienie uczestników i przeprowadzenie etapu rejonowego – nauczyciel przygotowujący ucznia do Konkursu.

Do etapu rejonowego zakwalifikowało się  47 uczniów z następujących szkół:

 1. Szkoła Podstawowa nr 43 w Białymstoku – 5 uczniów;
 2. Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku – 2 uczniów;
 3. Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku – 6 uczniów;
 4. Prywatna Szkoła  Podstawowa nr 8 w Białymstoku – 2 uczniów;
 5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Sokółce – 4 uczniów;
 6. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 Białymstoku – 1 uczeń;
 7. Szkoła Podstawowa w Korycinie  – 1 uczeń;
 8. Szkoła Podstawowa w Szudziałowie   – 4 uczniów;
 9. Szkoła Podstawowa nr 4 w Bielsku Podlaskim  – 5 uczniów;
 10. Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Bielsku Podlaskim  – 2 uczniów;
 11. Szkoła Podstawowa w Babikach  – 2 uczniów;
 12. Szkoła Podstawowa nr 4 w Łomży  – 1 uczeń
 13. Szkoła Podstawowa nr 10 w Łomży  – 4 uczniów;
 14. Szkoła Podstawowa nr 5 w Suwałkach  – 1 uczeń.

Etap rejonowy należy przeprowadzić na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu dla etapu szkolnego oraz postanowieniach zawartych w Komunikacie Organizatora.

Po przeprowadzeniu etapu rejonowego, szkoły niezwłocznie dostarczają lub przesyłają testy uczniów w bezpiecznej kopercie do Kuratorium Oświaty w Białymstoku do dnia 24 .02.br.

Powołana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty rejonowa komisja konkursowa sprawdzi testy uczestników w Kuratorium Oświaty, sporządzi protokół oraz zamieści Komunikat z wynikami na stronie internetowej w terminie do 5 marca 2021 r.

Załączniki

Odbiór korespondencji ze skrytek szkół i placówek w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Uprzejmie informuję, że od 25 stycznia 2021 r. możliwy jest odbiór korespondencji ze skrytek szkół i placówek w Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Pisma i dokumenty będą wydawane przez pracownika urzędu.

Osoby przychodzące w celu odbioru korespondencji zobowiązane są do:

 • zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego;
 • dezynfekcji rąk po wejściu do budynku kuratorium, w którym dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji;
 • zachowania dystansu 2 metrów od innych osób, na stanowisku możliwa jest obsługa jednej osoby.