Kategoria: Strona główna

Otwarte szkoły 2019

W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi, zwracamy się do Dyrektorów szkół w województwie podlaskim z prośbą o przesyłanie do Kuratorium Oświaty w Białymstoku informacji dotyczącej oferty zagospodarowania czasu wolnego proponowanej uczniom w czasie ferii, ze wskazaniem rodzaju zaplanowanych zajęć oraz liczby uczestników.

Wykaz „otwartych szkół” będzie zamieszczony na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku w zakładce „Wypoczynek”

http://www.otwartaszkola.kuratorium.bialystok.pl/wykaz_szkol_plus.aspx.

Powyższe informacje można wpisywać w elektronicznym formularzu dostępnym tutaj: http://www.otwartaszkola.kuratorium.bialystok.pl/kontekst.aspx.

III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”

Organizatorami III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” są Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze.

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród młodzieży, propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Zgłoszenia do konkursu, w formie określonej w regulaminie, należy dokonać do dnia 31 stycznia 2019 r.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.

link  http://wybieramwybory.pl/konkurs/regulamin_1

Podlaskie Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej Białystok 2019

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku we współpracy z Kuratorium Oświaty w Białymstoku organizuje Podlaskie Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej 2019. Tegoroczna edycja forum skierowana jest do przedszkoli oraz klas I-VI szkół podstawowych.

Celem przedsięwzięcia jest promocja dorobku artystycznego teatrów dziecięcych, rozwijanie kreatywności grup teatralnych oraz integracja dzieci i nauczycieli z województwa podlaskiego.

Przeglądy konkursowe odbędą się w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku, w dniach 20 i 21 marca 2019 roku. Zgłoszenia zespołów do udziału w forum należy przesyłać do 22 lutego 2019 roku.

Zachęcam do zapoznania się z regulaminem i udziału w Podlaskim Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej Białystok 2019.

Załączniki

Forum Teatrów 2019 regulamin
Data: 2019-01-15, rozmiar: 112 KB
Forum Teatrów 2019 karta zgłoszenia
Data: 2019-01-15, rozmiar: 97 KB

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta w Wydziale Kadr i Organizacji

Ogłoszenie nr: 40830
Data ukazania się ogłoszenia:  11  stycznia 2019 r.

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Podlaski Kurator Oświaty  poszukuje kandydatek i kandydatów  na stanowisko:

Referent do spraw obsługi kancelaryjno-administracyjnej urzędu w Wydziale Kadr i Organizacji

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Kuratorium Oświaty w Białymstoku
15-950 Białystok
Rynek Kościuszki 9

Miejsce wykonywania pracy:

Białystok , ul. Rynek Kościuszki 9

Warunki pracy

 • stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,
 • praca w siedzibie urzędu (parter budynku biurowego, budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych),
 • praca przy  komputerze,

Zakres zadań:

 • przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji wpływającej do kuratorium oświaty w ramach elektronicznego obiegu dokumentów,
 • wykonywanie czynności związanych z EZD oraz czynności kancelaryjnych w ramach EZD,
 • przygotowywanie do przekazania do archiwum zakładowego przesyłek na nośnikach papierowych, zgromadzonych w składzie chronologicznym,
 • przygotowywanie do przekazania do archiwum zakładowego dokumentacji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, zgromadzonych w składzie informatycznych nośników danych,
 • pełnienie funkcji koordynatora czynności kancelaryjnych,
 • zebranie i przygotowywanie informacji dotyczącej kontroli zarządczej zgodnie z obowiązującą procedurą.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie: średnie,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: powyżej 0,5 roku pracy w administracji lub w pracy biurowej
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej, przepisów dotyczących instrukcji kancelaryjnej, kodeksu postępowania administracyjnego,
 • biegła umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej,
 • wykształcenie wyższe administracyjne,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej – w przypadku posiadania,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe administracyjne, – w przypadku posiadania.
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,

Termin składania dokumentów:

21.01.2019 r.

Miejsce składania dokumentów:

Kuratorium Oświaty,

Rynek Kościuszki 9
15-950 Białystok

Oferty pracy na wolne stanowisko można przesłać listem z dopiskiem „Oferta pracy
w służbie cywilnej – referent” lub złożyć osobiście w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy w służbie cywilnej – referent” w sekretariacie – I piętro pokój nr 204, w określonym w ogłoszeniu terminie

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Podlaski Kurator Oświaty z siedzibą w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, adres e-mail: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: iod@kuratorium.bialystok.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe nie będą do nikogo przekazywane, (ewentualnie – inne organy i jednostki uprawnione do żądania danych osobowych).
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Metody i techniki naboru:

1. weryfikacja formalna dokumentów,

2. analiza merytoryczna aplikacji,

3. sprawdzian wiedzy i umiejętności ( test, rozmowa kwalifikacyjna)

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania rekrutacyjnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (85) 748 48 07.

Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze ok.2 400  zł brutto.

Apel “Bepieczne ferie 2019”

Zbliżające się ferie zimowe to czas, w którym dzieci i młodzież korzystają z różnych form zorganizowanego wypoczynku, niektórzy zostają w domach. Zadaniem osób dorosłych jest zadbanie o bezpieczeństwo jednych i drugich.

Dlatego też zwracam się z apelem do dyrektorów szkół, organizatorów wypoczynku, nauczycieli, wychowawców,  rodziców i opiekunów.

Dyrektorów szkół proszę o zadbanie, by nauczyciele w „otwartych szkołach” przygotowali swoim uczniom atrakcyjną i bezpieczną ofertę spędzania wolnego czasu.

Organizatorów wypoczynku proszę o bezwzględne przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452) oraz ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1497 z późn. zm.). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości kuratorium służy pomocą. Zachęcam do korzystania ze strony internetowej kuratorium – zakładka Załatwianie spraw/Wypoczynek, gdzie  znajdują się aktualne informacje i materiały instruktażowe.

Rodziców i opiekunów proszę o szczególną troskę o dzieci. W przypadku Państwa wątpliwości związanych z bezpieczeństwem zorganizowanego wypoczynku dzieci, zachęcam do kontaktowania się z policją, inspekcją sanitarną, państwową strażą pożarną, kuratorium oświaty.

Dzieci i młodzież z województwa podlaskiego proszę o przestrzeganie zasad, aby czas wypoczynku i zabawy był dla Was bezpieczny. Szczególnym zagrożeniem jest przebywanie na lodzie, zamarzniętych zbiornikach wodnych czy ślizgawkach – bądźcie ostrożni!

Życzę wszystkim udanego wypoczynku, wspaniałej pogody, dobrych pomysłów i wielu możliwości atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu.

 

Podlaski Kurator Oświaty
Beata Pietruszka

Załączniki

Pismo do udostępnienia w szkołach
Data: 2019-01-11, rozmiar: 241 KB

Szkolenie dla przedstawicieli instytucji, w których dotychczas nie były realizowane projekty programu Erasmus+ Akcja 2

Szkolenie dla przedstawicieli instytucji, w których dotychczas nie były realizowane projekty programu Erasmus+ Akcja 2

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na szkolenie przedstawicieli instytucji zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2019 w Akcji 2 – Partnerstwa strategiczne (KA201) w ramach sektora Edukacja szkolna. Więcej informacji na temat sektora Edukacji szkolnej w programie Erasmus+ znajdą Państwo pod adresem http://erasmusplus.org.pl/edukacja-szkolna/akcja-2/

Spotkanie odbędzie się 30 stycznia 2019 r w Warszawie.

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli instytucji, w których dotychczas nie były realizowane projekty programu Erasmus+ Akcja 2.

Będzie ono prowadzone w formule warsztatów (uczestnicy będą mieli okazję wykonania praktycznych zadań) i obejmie zagadnienia jakościowe: analizę potrzeb, formułowanie celów, określenie rezultatów projektu oraz zapewnianie trwałości projektu. Warsztaty będą dotyczyły przygotowania koncepcji projektu, a nie wypełniania wniosku.

Przed spotkaniem prosimy o zapoznanie się z Przewodnikiem po programie Erasmus+, zwłaszcza z rozdziałem dotyczącym Akcji 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży.

Rejestracja na spotkanie będzie otwarta do 22.01.2019 r.

Link do rejestracji: https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/2c38b4049f38b8b98e9a0e5935956e15

W przypadku problemów z przekierowaniem na stronę formularza rejestracji, prosimy skopiować powyższy link i wkleić w pasek przeglądarki.

Potwierdzenie przyjęcia na szkolenie wyślemy do Państwa 23 stycznia.

Czas trwania spotkania w godz. 10:00-15:00. Szczegółowy program zostanie przesłany drogą mailową uczestnikom, których udział w szkoleniu potwierdzimy.

UWAGA: w szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednej instytucji. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Jednakże, organizator nie pokrywa kosztów podróży i zakwaterowania związanych z udziałem w spotkaniu. Szkolenie NIE JEST PRZEZNACZONE dla przedstawicieli szkół chcących realizować projekty współpracy szkół KA229. Takie szkolenia odbędą się 4 i 15 lutego.

Miejsce szkolenia: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Aleje Jerozolimskie 142A, biurowiec przy Dworcu Zachodnim 02-305 Warszawa.

Rozliczenie dotacji celowych za 2018 roku

Rozliczenie dotacji celowych za 2018 r. – elektroniczna wersja formularzy.

Szanowni Państwo Marszałek, Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie w województwie podlaskim

W związku z koniecznością dokonania rozliczenia dotacji celowych za 2018 r. załączam elektroniczną wersję załączników do pobrania, celem dokonania rozliczenia przez jednostki samorządu terytorialnego. Jednostki samorządowe złożą rozliczenie dotacji do 18 stycznia 2019 r.

Załączniki

Podlaskie Wieści Oświatowe – grudzień 2018

W numerze:

Stulecie Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Sokołach

Obchody 100, rocznicy odzyskania niepodległości Polski w Szkole Podstawowej nr 51 w Białymstoku.

Rok Niepodległości w Zespole Szkół nr 15

Wydarzenia

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów odebrali dyplomy

Akademia Liderów Społeczności Lokalnych “Od przeszłości do przyszłości”

Dzień dla zdrowia

Gry dydaktyczne sposobem na efektywne uczenie się

Wielka Ojczyzna Zbigniewa Herberta

Załączniki

Podlaskie Wieści Oświatowe XII
Data: 2019-01-03, rozmiar: 29 MB

Komunikat z etapu międzyszkolnego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego ….” w woj. podlaskim w roku szkolnym 2018/2019

Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że 13 grudnia 2018r. odbył się etap międzyszkolny Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 19217–1956. Od Traktatu Ryskiego do żołnierzy niezłomnych” .

 1. Powyższy etap przeprowadzono w trzech rejonach, w których wzięło udział 27 uczniów z 10 szkół ponadgimnazjalnych z 6 powiatów:
  1. w rejonie białostockim (Klub Żołnierski 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku) – 56 uczniów z 21 szkół;
  2. w rejonie łomżyńskim ( Zespół Szkół Katolickich  w Łomży) –11 uczniów z 8 szkół;
  3. w rejonie suwalskim  (Szkoła Podstawowa  Nr 5 w Suwałkach) – 15 uczniów z 7 szkół.
 2. Do etapu okręgowego, który planowany jest na dzień 3 marca 2019r. w Białymstoku Komitet Okręgowy Olimpiady zakwalifikował 12 uczniów.

Załączniki

Komunikat dotyczący wyników etapu rejonowego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…..” w woj. podlaskim w roku szkolnym 2018/2019.

 1. Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że 13 grudnia 2018r. odbył się etap rejonowy Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939–1948. W walce o wolną Polskę” .
 2. Powyższy etap przeprowadzono w trzech rejonach, w których wzięło udział 82 uczniów z 36 szkół:
  1. w rejonie białostockim (Klub Żołnierski 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku) – 56 uczniów z 21 szkół;
  2.  w rejonie łomżyńskim ( Zespół Szkół Katolickich  w Łomży) –11 uczniów z 8 szkół;
  3. w rejonie suwalskim  (Szkoła Podstawowa  Nr 5 w Suwałkach) – 15 uczniów z 7 szkół.
 3. Do etapu wojewódzkiego, który planowany jest na dzień 28 marca 2019r. w Białymstoku zakwalifikowano 24 uczniów  w tym:
  • 8 uczniów szkół podstawowych;
  • 16 uczniów dotychczasowych gimnazjów.

Załączniki